+46 703 40 19 18 info@dockan.se

Regler för fasta hyresgäster

Nyttjandetid

Hamnplatsen får utnyttjas under avtalstiden.

Avgifter

Avgifter utgår enligt fastställd taxa.
Skulle avgift inte erläggas i rätt tid äger Dockan Exploatering AB rätt att på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa båten och båtägaren tillhörig utrustning.
Båtägarens skyldigheter

Båtägaren är skyldig

 • att vid all trafikering inom hamnområdet iakttaga varsamhet samt hålla fart,om max 3 knop så att svallbildning undviks och skada ej uppstår på andra båtar
 • att fästa årsmärket för innevarande säsong på båten på väl synlig plats från på bryggan. Om detta ej har skett senast den 1 juni innevarande år debiteras gästhamnsavgift enligt fastställd taxa  
 • att iakttaga snygghet och ordning inom hamnområdet, allt avfall skall lämnas på avsedd plats i land
 • att tillse att båt vid förtöjning är försedd med erforderligt antal fendrar (minimum 4st) och andra anordningar för att förhindra skada på intilliggande båtar, brygga eller boj
 • att förse förtöjningstamparna som går till bryggan med ryckdämpare
 • att båtens förtöjningsgods uppfyller kraven ställda av båtens försäkringsbolag
 • att hålla eventuella ledlinor ovanför vattenytan, samt att vid nyttjanderättstidens utgång plocka bort dem.(Ledlinor som ligger i vattnet efter 30 oktober kommer att plockas bort av hamnpersonalen)
 • att väl vårda och aktsamt begagna anläggningar och utrustning
 • att säkra löpande rigg för att minska oljud
 • att vid nyttjanderättstidens utgång bortföra båten, såvida Dockan Exploatering AB inte medger annat
 • att då båtägaren lämnar hamnen under mer än ett dygn, meddela Dockan Exploatering AB och ställa hamnplatsen till dess förfogande som gästhamnsplats och vända sin skylt till grönt
 • att om Dockan Exploatering AB så påfordrar, överflytta båten till annan förtöjningsplats inom hamnen
 • att ställa sig vederbörliga myndigheters föreskrifter till efterrättelse
 • att iaktta vid varje tidpunkt gällande ordningsföreskrifter och regler för gästande båtar som löpande anslås på www.dockanmarina.se
 • att väl vårda sin båt och att hålla denna i sjövärdigt skick.

Förbud

Det är förbjudet för båtägare

 • att inom hamnområdet köra eller förtöja en vattenskoter
 • att inom hamnområdet bo permanent ombord på båten
 • att utan medgivande överlåta, uthyra eller utlåna hamnplats
 • att upplagra eller förvara annan material än vad förvaringsutrymmena är avsedda för
 • att okynnesköra i eller i anslutning till hamnen, vilket även gäller jollar med motor
 • att använda toalett med direktutsläpp i vattnet inom hamnområdet
 • att inom hamnområdet förvara eldfarliga vätskor
 • att bada, fiska eller grilla inom hamnen
 • att hissa reklamflaggor
 • att vidtaga åtgärd som hindrar eller försvårar trafiken i hamnen
 • att utan Dockan Exploatering ABs medgivande uppföra byggnad av vad slag, det vara må inom småbåtshamnen
 • att utan Dockan Exploatering ABs medgivande anbringa trappor, lejdare ledstänger e.d. på kaj eller brygga
 • att under eller på bryggor eller markområdet förvara jolle, annan båt eller material, personliga tillhörigheter med mera

Ansvar

Båt ligger i hamnen helt på båtägarens risk och ansvar. Det åligger båtägaren att hålla båten erforderligt försäkrad. Dockan Exploatering AB fritages från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtägarens farkost eller tillhörighet på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak.

Övrigt

Båtplatsen uthyres i befintligt skick. Hamnplatsen får endast användas för brukande av egenägd båt. Ändrade ägarförhållanden eller byte av båt skall omedelbart meddelas till Dockan Exploatering AB. Förtöjning får endast ske på plats som upplåtits för båten ifråga, såvida inte annan plats anvisas.
Båtplatsen är avsedd för privat och personligt bruk och får ej användas i näringssyfte eller näringsliknande syften utan föregående tillstånd från hamnförvaltningen. Det är ej tillåtet att förtöja båt på båtplatsen i syfte att hyra ut båten som permanent eller tillfälligt boende, t ex via tjänster som airbnb och liknande, utan föregående tillstånd från hamnförvaltningen.

Båtägaren skall för Dockan Exploatering ABs personal vid anmaning uppvisa giltig legitimationshandling. Båtägare ansvarar för att även vederbörandes gäster iakttar dessa ordningsföreskrifter.

Dockan Exploatering AB förbehåller sig rätten att ensidigt ändra i dessa ordningsföreskrifter.
Gällande ordningsföreskrifter anslås löpande på marinans hemsida www.dockanmarina.se.

Hävning av hamnplatsavtal

Bryter båtägaren mot ovanstående föreskrifter, är Dockan Exploatering AB berättigad att med omedelbar verkan häva hamnplatsavtalet och att på båtägarens bekostnad vidtaga de åtgärder som kan finnas påkallade på grund av det inträffade.
Dockan Exploatering AB fritages från allt ansvar för härigenom vidtagna åtgärder.

Dockan Marina
2019-06-11

9

Om Dockan Marina

9

Information om uthyrning av fasta båtplatser

9

Karta över området