+46 703 40 19 18 info@dockan.se

Regler för gästande båtar

Gästplatser är avsedda för tillfällig förtöjning av fritidsbåtar. Hyra av gästplats sker på följande villkor.

 1. Förtöjning får endast ske på grönmarkerad gästplats.
 2. Förtöjning i hamnen sker på eget ansvar och på egen risk. Hamnen ansvarar inte för skada eller förlust som förorsakas av gästande båt eller dess besättning.
 3. Hamnavgift erlägges enligt fastställd taxa i förskott mot kvitto, som skall fästas på synligt ställe på båten. Hamnavgift uttages för båtar som gästar hamnen, oavsett längden på besöket, mellan kl. 17.00-10.00.
 4. Gästande båt och besökande i gästhamn skall visa hänsyn mot sin omgivning.
 5. Farten inom hamnområde innanför vågbrytaren är max 3 knop. Svallbildning skall undvikas. Okynneskörning i eller i anslutning till hamnen är inte tillåten. Detta gäller även jollar med motor.
 6. Det råder bad- och fiskeförbud inom hamnområdet.
 7. Toalett med direktutsläpp i vattnet får inte användas inom hamnområdet.
 8. Grill får inte användas inom hamnområdet.
 9. Cykel-, skateboard-, rullskridskoåkning och liknande är inte tillåten på bryggor.
 10. Hundar skall hållas kopplade. Om hundar förorenar skall hundägaren omedelbart göra rent efter hunden.
 11. Gemensamma utrymmen i land, toaletter, duschar m.m. skall lämnas i vårdat skick.
 12. Sopor skall läggas i därför avsedda behållare. Miljöfarligt avfall skall sorteras och kastas i för detta ändamål avsedda behållare på miljöstationen.
 13. Volymen från radio, TV och annan ljudanläggning skall vara så dämpad att omgivningen inte störs.
 14. Tystnad skall iakttagas mellan kl 23.00-06.00. Löpande rigg skall säkras för att minska oljud. Reklamflaggor får inte förekomma.
 15. Övriga anvisningar enligt uppsatta skyltar inom hamnområdet skall iakttas.
 16. Om ordningsreglerna icke följes och rättelse inte sker omedelbart efter tillsägelse från hamnvakten får denne avvisa båten trots erlagd avgift.
 17. Vid olovlig tilläggning får gästande båt flyttas av hamnvakten.
 18. Vid förtöjning i gästhamnen mer än 24 timmar och besättningen ämnar lämna båten utan tillsyn mer än 12 timmar är besättningen skyldiga att lämna kontaktuppgifter till hamnadminstrationen samt lämna meddelande om när besättningen planerar att komma tillbaka till båten.
9

Om Dockan Marina

9

Information om uthyrning av fasta båtplatser

9

Karta över området