+46 703 40 19 18 info@dockan.se

Integritetspolicy

Integritetspolicy avseende båtplatsavtal i Dockan Marina

Nedan hittar du information om hur vi hanterar och behandlar personuppgifter enligt GDPR som gäller från den 25 maj 2018. Syftet är att du skall känna dig trygg i att vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.

Ansvarig för hantering av kontaktuppgifterna är Dockan Exploatering AB (DEAB), Dockplatsen 1, 211 19 Malmö, e-postadress info@dockanmarina.se och mobiltelefonnummer 0703 40 19 18. Dockan Marina drivs av DEAB och är således en del av bolaget.

Inom ramen för ditt båtplatsavtal kommer vi att behöva behandla personuppgifter om dig för att uppfylla vår del av båtplatsavtalet. I enlighet med dataskyddsförordningen informerar vi härmed dig om hur och varför vi använder dessa personuppgifter.

Uppgifter i båtplatsavtalet som är personuppgifter (personnummer, för- och efternamn, gatuadress, postadress, telefonnummer och e-postadress) kommer att behandlas av DEAB.

DEAB behandlar personuppgifterna från respektive båtplatsavtal i följande syften:

  • Att hantera och upprätthålla avtalsrelationen
  • Att informera om Marinabutiken samt erbjudanden från denna samt om annan verksamhet som Dockan Marina bedriver
  • Att lämna information om relevant service som kan erhållas via marinan som t ex dykservice och båtservice från externa företag
  • Att lämna information och erbjudanden från föreningar som Dockan Marina är medlemmar i som t ex Svenska Gästhamnsföreningen, Marina Network Association etc.
  • Att lämna annan för båtinnehavet och båtlivet relevant information

De register som förs över personuppgifterna är ett avtalsregister och ett kundregister för fakturering och bokföring.

Personuppgifterna från båtplatsavtalet behålls i avtalsregistret under den tid som avtalet är gällande och därefter under den tid som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden och ta tillvara våra rättigheter i förhållande till dig som tidigare hyrestagare av båtplats. Normalt sett så raderas dock uppgifterna i avtalsregistret senast ett år efter att avtalet upphörde att gälla. Båtplatsavtalet och kundregistret arkiveras i enlighet med bokföringslagens bestämmelser.

Kundregistret för fakturering administreras av Wihlborgs Fastigheter AB som Dockan Exploatering AB köper förvaltningstjänster av.

Dockan Marina lämnar aldrig ut personuppgifter till externa företag för att användas i deras marknadsföring eller för deras andra syften. Dockan Marina lämnar endast ut personuppgifter om det krävs av lag och/eller myndighetsbeslut, om det finns ett personbiträdesavtal eller efter överenskommelse med båtägaren. Dock kan uppgifter behöva förmedlas till tredje part för att bevaka rätt till obetalda hyror m m.

Som framgår ovan kan personuppgifterna vid vissa tillfällen användas av Dockan Marina i marknadsföringssyfte. Alla båtägare har möjlighet att avsäga sid denna information genom att meddela detta med ett e-mail till info@dockanmarina.se. Om en båtägare avsäger sig detta så kommer endast information som är direkt knutet till avtalsrelationen att meddelas.

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt eller vill invända mot behandlingen kan du vända dig med klagomål till Dockan Marina eller direkt till Datainspektionen.